GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ



Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

1 903

+19,66%

do roku 2020



3 044

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

217

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

121

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON



Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czerwonak stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Należy podkreślić, że pomimo wzrostu stawek maksymalnych dla podatku od środków transportowych, Gmina Czerwonak zdecydowała się utrzymać je na niezmienionym poziomie. Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby podmiotów wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON (ok. 1/10 więcej wpisów niż w roku ubiegłym). Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Czerwonaka są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.903,35 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.590,69 .



Wsparcie dla przedsiębiorców w 2021 r.



 • W 2020 r. pracownicy Urzędu Gminy stworzyli grupę na portalu społecznościowym Facebook, aby wesprzeć przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie epidemii koronawirusa. Celem grupy jest informowanie mieszkańców o produktach, usługach i promocjach jakie oferują dla nich lokalni przedsiębiorcy. Na przełomie 2021 i 2022 r. liczba członków grupy osiągnęła ok. 900 osób.

 • W zakładce "Przedsiębiorca" na gminnej stronie internetowej, publikowane są aktualne treści o dostępnych dla przedsiębiorców szkoleniach, webinarach, ważne komunikaty PUP, ZUS, UMWW, powiatu poznańskiego, relacje z wydarzeń, informacja o przetargach i inne.

 • Utworzono kategorię "Oferty pracy" na gminnej stronie internetowej, w której są publikowane ogłoszenia o pracę przesyłane przez lokalnych pracodawców i skierowane w szczególności do mieszkańców gminy.

 • Na stronie internetowej gminy powstała „Baza Prywatnych Nieruchomości Inwestycyjnych”, w której mogą być publikowane informacje o sprzedaży nieruchomości prywatnych o przeznaczeniu przemysłowym i usługowym.

 • Gmina obsługiwała przedsiębiorców poszukujących gruntów, na których mogliby rozwijać swoją działalność gospodarczą na terenie Gminy Czerwonak.

Ulotka ,,Baza Prywatnych Nieruchomości Inwestycyjnych".
Zdjęcie przedstawia siedzących ludzi słuchających wykładu.


W październiku w Trzaskowie odbyło się spotkanie Wójta Marcina Wojtkowiaka z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Czerwonak. Celem spotkania było przybliżenie głównych założeń Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021-2025, której częścią jest stworzenie warunków do rozwoju lokalnej gospodarki. Przedsiębiorcy mogli usłyszeć, jakie działania dla nich są już realizowane w naszym urzędzie, ale również przedstawić swoje potrzeby i problemy, w których rozwiązaniu może pomóc gmina. Przedstawiono także zakres zadań pracownika na stanowisku ds. obsługi inwestora i przedsiębiorcy, utworzonego w Wydziale Dialogu Społecznego.




Wsparcie dla inwestora



Obsługa inwestora


Przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami w Gminie Czerwonak mogą liczyć na wsparcie ze strony pracownika zajmującego się obsługą inwestora będącego łącznikiem pomiędzy inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Gminy. Pracownik ten przygotuje informację odnośnie możliwości inwestycyjnych gminy, przedstawi lokalizacje, na których będzie możliwa realizacja inwestycji, będzie asystował we wszystkich procedurach administracyjnych i prawnych związanych z realizacją projektu, a także zapewni odpowiednią opiekę poinwestycyjną dla firm.


Ponadto w 2021 r. Gmina Czerwonak uczestniczyła w projekcie "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego". Projekt zakłada wdrożenie lub modernizację procedur współpracy z inwestorem oraz rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną w samorządzie, w tym przygotowanie, upowszechnienie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST.


Standard obsługi Inwestora w Samorządzie.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości


Gmina Czerwonak oferuje potencjalnym inwestorom zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis.


 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji obejmują roczny podatek od tej inwestycji w pierwszym roku płatności tego podatku;

 • Zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy przysługują na okres 2-4 lat w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.


Zwolnienie z podatku PIT lub CIT


Tereny inwestycyjne w Gminie Czerwonak znajdują się na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy rozpoczynający na tym terenie nowe projekty inwestycyjne lub poszerzający dotychczasową działalność gospodarczą mogą otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w ramach regionalnej pomocy publicznej.


Pomoc publiczną można otrzymać na realizację inwestycji w sektorze tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, energię elektryczną i gaz) oraz nowoczesnych usług. Wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT może wynieść do 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną, w zależności od kategorii przedsiębiorstwa. Ulgą może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wsparcie dla inwestora. Gmina Czerwonak.

Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.



zarządzanie przestrzenią



Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Od kilkunastu lat regularnie zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (114 w 2021 r.) przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Czerwonak o kolejne 3 p.p. wzrosła powierzchnia pokryta MPZP wskutek podjęcia nowych uchwał. Nie dokonano zmiany żadnego MPZP. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


W 2021 r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 • osiedla Czerwonak w Czerwonaku;

 • Czerwonak - rejon ulicy Szkolnej;

 • Czerwonak - rejon ulicy Polnej - część B;

 • strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego K-8637 Biedrusko w obrębie geodezyjnym Owińska;

 • Kicin - działka nr 223/4;

 • Kicin - rejon ulicy Kościelnej i Swarzędzkiej;

 • Kicin - rejon ulicy Swarzędzkiej i Fabrycznej;

 • Potasze - rejon ulicy Oczarowej i Wierzbowej II;

 • Miękowo - rejon ulicy Łąkowej.


78

Liczba MPZP

obowiązujących

9

Liczba planów

uchwalonych

3 552

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

43 %

Powierzchnia gminy

objęta MPZP



TERENY ZIELONE



Gmina Czerwonak to atrakcyjne miejsce dla miłośników wędrówek i sportu na świeżym powietrzu. Jej obszar obejmuje część Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, a także obszar Chronionego Krajobrazu Pola Trzaskowskie, specjalny obszar ochrony Uroczyska Puszczy Zielonki, zabytkowe parki w Owińskach, Trzaskowie i Bolechowie oraz pomniki przyrody. Tereny gminy można przemierzyć szlakami pieszymi i rowerowymi. Wzdłuż zachodniego krańca Gminy Czerwonak przebiega fragment Wielkiej Pętli Wielkopolski - szlaku żeglugi śródlądowej o długości 688 km.

Na terenie gminy znajduje się Ośrodek Dziewicza Góra wraz z wieżą widokową na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Ośrodek jest idealnym miejsce na organizację imprez kulturalnych, wycieczek szkolnych oraz spotkań przy ognisku. Wieża została wybudowana w 2005 r. na najwyższym wzniesieniu Puszczy, a jej wysokość wynosi 40 m. Z góry rozpościera się przepiękny widok na okolicę. Wieża pełni także funkcję przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej.


53

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

3 013

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

193

Drzewa posadzone w 2021 r.

1 160

Krzewy posadzone w 2021 r.

Wiosną 2022 r. uruchomiono Labirynt na terenie Akwenu Tropicana w Owińskach. Na dwudziestoarowym obszarze zasadzono około 2.000 tui, których układ stworzył ponad 900 metrów zawiłych ścieżek.

Zdjęcie przedstawia Labirynt na terenie Akwenu Tropicana w Owińskach.


Opieka nad zabytkami


Ważnym elementem przestrzeni gminy, a zarazem tożsamości lokalnej są zabytki. Pomimo braku opracowania Programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 (niewywiązanie się z umowy przez Wykonawcę) w roku 2021 prowadzone były działania związane z opieką nad zabytkami:

 • wykonano i zamontowano odlew orła powstańczego na granitowym obelisku upamiętniającym gen. Stanisława Taczaka zlokalizowanym w Koziegłowach, oczyszczono i dwukrotnie odmalowano maszt flagowy zlokalizowany przy obelisku oraz wysprzątano teren wokół niego;

 • wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe przy pomniku poległych w 1945 r. w Czerwonaku oraz przy obelisku upamiętniającym gen. Stanisława Taczaka, wywieszono flagi przed świętem 11 listopada;

 • przeciwdziałano degradacji i niszczeniu budynków o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym poprzez wykonywanie bieżących prac naprawczych i zabezpieczających oraz przeglądów rocznych obiektów budowlanych:

 • przy pałacu w Owińskach wykonywano bieżącą konserwację rowów w parku (odmulanie i w miarę potrzeb wykaszanie), prowadzono konserwację zieleni parku polegającą na: koszeniu łąk i trawników, przycinaniu gałęzi, usuwaniu drzew (za zgodą Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu), dbano o bieżące utrzymanie czystości w parku oraz bezpośrednio przy pałacu;

 • prowadzono aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czerwonak - wykreślono 5 obiektów:

    • budynek mieszkalny oraz gospodarczy zlokalizowany przy ul. Północnej 35 w Promnicach;

    • budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 24 w Klinach;

    • budynki obory i owczarni zlokalizowane w Annowie;

    • budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. C.K. Norwida 62 w Bolechowie-Osiedlu.


W kolejnych latach planuje się kontunuowanie podjętych działań, co pozwoli na zwiększenie

świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na zwiększenie

atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych. Aktualnie trwa realizacja umowy i opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2025.

Zdjęcie przedstawia Pałac W Owińskich.

Pałac w Owińskach