sprawy społeczne I zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną i zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Czerwonaka. Do najważniejszych z nich należą:


   • Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie czerwonak na lata 2021- 2025;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" na lata 2019-2021 w Gminie Czerwonak;

   • Gminny Program Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin w Gminie Czerwonak na lata 2020-2024;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwonak na lata 2021-2023;

   • Gminny program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

   • Czerwonacka Karta Dużej Rodziny;

   • Czerwonacka Karta Seniora;

   • Gminny Program Na Rzecz Starszych Mieszkańców Gminy Czerwonak "Zachowaj Radość Życia" na lata 2021-2025;

   • Gminny Program Promocji Zdrowia "Zdrowa Gmina Czerwonak" na lata 2021-2025;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak na 2021 r.;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2021-2024.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

46 841 638
+0,61%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Czerwonak na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 46,5 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 46,8 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.


40 267 212

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

3 122 157

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

584 280

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.

Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Czerwonak w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest wzrost rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 247 rodzin a niepieniężnymi 125 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 296 rodzin.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD)

Celem działań realizowanych w okresie od marca do września 2021 r. było udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Osoby potrzebujące otrzymały artykuły spożywcze o przedłużonym terminie do spożycia m.in: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Programem objęto 248 mieszkańców Gminy Czerwonak, którym przekazano 982 paczki żywnościowe. Ponadto, współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności, w ramach działań towarzyszących Programowi, przeprowadzono 3 bezpłatne warsztaty kulinarno-edukacyjne dla 10 osób, których celem było zdobycie większej wiedzy i praktyki w zakresie prawidłowego odżywiania, przygotowywania jadłospisów i umiejętnego przygotowywania zdrowych posiłków. W warsztatach wzięli udział Beneficjenci Programu.

 • "Nakrętką w Serce" - gminna akcja zbierania nakrętek dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Gminy Czerwonak akcja zbierania plastikowych nakrętek do koszy w kształcie serca rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. GOPS koordynuje zbiórkę i przekazywanie nakrętek z czterech „Serc" znajdujących się na terenie gminy (przed budynkami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Hali Sportowej oraz Centrum Sportu i Rekreacji "Akwen" w Koziegłowach). Mieszkańcy gminy bardzo chętnie zapełniają pojemniki. Od stycznia do grudnia 2021 r. zebraliśmy, prawie 15.000 litrów nakrętek, które trafiły do zainteresowanych osób. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży, osoby potrzebujące przeznaczyły na leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Oprócz waloru charytatywnego zbiórka ma również charakter proekologiczny, gdyż zebrane w ten sposób plastikowe nakrętki będą poddane recyklingowi.

Zdjęcie przedstawia czerwony kosz w kształcie serca.
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy przystąpił do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, którego celem było zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W ramach programu wsparciem asystenta objęto 5 dzieci oraz 3 dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Asystenci łącznie świadczyli 938 godzin usług asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy otrzymali wsparcie przy wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym (wspólne wyjścia do ośrodków kultury, urzędów, placówek zdrowia, świątyń). Wdrożenie powyższych działań miało wpływ na ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, stymulowanie osób z ograniczoną sprawnością do podejmowania aktywności.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Podstawowym, corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniach uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły ponad 680 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Skupiały się one między innymi na profilaktycznych działaniach informacyjnych i edukacyjnych. Skierowane były one zarówno wobec dzieci i młodzieży, jak i rodzin. Przykładem takiego działania była realizowana kolejny rok z rzędu ogólnopolska kampania "POSTAW NA RODZINĘ!". Jest to wspólne przedsięwzięcie Krakowskiej Akademii Profilaktyki i wielu samorządów lokalnych, realizujących zadania związane z profilaktyką zachowań ryzykownych. Urząd Gminy Czerwonak pośredniczył w dystrybucji materiałów edukacyjnych związanych z kampanią.

Ponadto, rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy gminy zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, w Czerwonaku podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności obejmujących umożliwienie dostępu do szczepień przeciw COVID-19.

Certyfikat ,,Samorząd Przyjazny Rodzinie".
Zdjęcie przedstawia przecięcia wstęgi.
Grafika SENIOR+.

W grudniu 2021 r. nastąpiło otwarcie Klubu "Senior+" w Bolechowie, który mieści się w budynku dworca kolejowego, przy ul. Kolejowej 9.

Klub "Senior+" w Bolechowie został utworzony w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja w 2021 Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+" współfinansowanego ze środków budżetu państwa. Gmina Czerwonak pozyskała na ten cel środki w wys. 140.000,00 zł, (wkład własny wyniósł 35.005,83 zł).

Głównym celem utworzenia Klub "Senior+" było zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Gminy Czerwonak. Uczestnikami Klubu "Senior+" będą mogli być nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Czerwonak, którzy ukończyli 60 rok życia.

W 2021 r. Gmina Czerwonak dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Różowa skrzyneczka” mającej na celu walkę z wykluczeniem menstruacyjnym. W 12 miejscach na terenie Gminy zawieszone zostały specjalne skrzyneczki, z których można bezpłatnie pobierać produkty menstruacyjne. Skrzyneczki pozostają pod opieką instytucji, w których się znajdują jednak o ich uzupełnienie może zadbać każdy.


Lokalizacja skrzyneczek:

 • Gminny Ośrodek Kultury Sokół:

  • siedziba główna, ul. Gdyńska 47, Czerwonak

  • „Klub Kogucik”, ul. Lipowa 1, Potasze

  • Klub “Iskra”, ul. Północna 58, Promnice

  • Klub “Jutrzenka”, ul. Nowe Osiedle 2, Kicin

  • Klub “Słoneczko”, ul. Słoneczna 3, Czerwonak

 • Gminna Biblioteka Publiczna:

  • filia w Czerwonaku, osiedle Przylesie 7a

  • filia w Owińskach, ul. Poprzeczna 12 a

 • Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN:

  • pływalnia AKWEN, ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy

 • Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy

  • hala sportowa, ul. Leśna 6, Czerwonak

 • Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Czerwonak

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Zielony 1, Czerwonak

Gops w czasie pandemii covid-19

Ogromne znacznie w kontekście form, metod, narzędzi realizacji ustawowych zadań przez ośrodek miała pandemia COVID-19, która spowodowała cały szereg zmian w funkcjonowaniu służb pomocy społecznej. Wprowadzenie, a następnie ewolucja obowiązującego reżimu sanitarnego i zagrożeń epidemiologicznych, konieczność docierania, również z nowymi formami pomocy, do szerokiego grona osób potrzebujących wsparcia, konieczność opracowania nowej i dopasowywania się do zmieniającej się sytuacji organizacji pracy, to tylko wybrane wyzwania, z którymi musieli się zmierzyć pracownicy ośrodka. Pandemia spowodowała konieczność wdrożenia wielu zmian, które będą rzutowały na funkcjonowanie Ośrodka również w latach kolejnych.

Rok 2021 był zdeterminowany pandemią COVID-19. Ośrodek nieprzerwanie realizował wszystkie zadania, a ponadto wspierał mieszkańców przebywających na kwarantannie, w izolacji, podczas choroby. Mieszkańcy gminy mieli zapewnione usługi opiekuńcze, wsparcie pracowników socjalnych, asystentów rodziny i psychologa. Realizowane w terminie były wszystkie świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

Pomimo reorganizacji działalności wielu instytucji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku miał zdecydowanie więcej zadań do realizacji. Pracownicy GOPS wykonywali statutowe zadania oraz nowe, wynikające z sytuacji epidemii również w terenie. Pomimo trudności, dążono do pogodzenia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy z zapewnieniem właściwych warunków obsługi.

PRZeBIEG AKCJI SZCZEPIEŃ

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie gminy Czerwonak dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Gmina Czerwonak realizowała zadanie pod nazwą "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych" polegające na transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, tj.: posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie „R" lub „N" lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień (osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). Łącznie z transportu skorzystało 11 osób.

Urząd Gminy Czerwonak realizował ponadto działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19 poprzez dystrybucję ulotek, gadżetów promujących szczepienia. Przygotowano także film promujący szczepienia przeciwko COVID-19, który został zamieszczony w mediach społecznościowych. Ulotki oraz gadżety promujące szczepienia przeciwko COVID-19 rozdysponowano wśród mieszkańców gminy Czerwonak w szczególności w wieku 60+, przekazane zostały działającym Klubom Seniora na terenie gminy Czerwonak. Pakiety promujące szczepienia otrzymało 210 osób, pozostała część została rozdysponowana wśród mieszkańców gminy Czerwonak. Instruktorzy pracujący w Klubach Seniora podczas spotkań informowali o dostępnych punktach na terenie gminy, w których można było wykonać szczepienia przeciwko COVID-19.

Urząd Gminy Czerwonak współpracował z Kołem Gospodyń Wiejskich Klubem Kobiet Kreatywnych, przy organizacji szczepień podczas Festynu Pieczona Pyra w Koziegłowach, który odbył się w sobotę 04.09.2021 roku. Ponadto przy współpracy z Zarządem Osiedla Przylesie w Czerwonaku podczas Festynu na Zakończenie wakacji dla dzieci i dorosłych, który miał miejsce w piątek 10.09.2021 r. odbyło się szczepienie przeciw COVID-19.

64,3% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

37. miejsce w rankingu ogólnopolskim

Zdjęcie przedstawia osoby oczekujące na szczepienie przeciw COVID-19

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.