OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Czerwonak na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Czerwonak w 2021 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Wskazać należy na znaczący wzrost wskaźnika salda migracji jaki nastąpił w ostatnich latach w Gminie Czerwonak wpływając tym samym na poprawę sytuacji gminy w stosunku do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców gminy podczas wyborów prezydenckich, gmina uzyskała jedną z wyższych pozycji w na tle grupy porównawczej biorąc pod uwagę wskaźnik frekwencji wyborczej (frekwencja wyborcza z 2020 r. wpływa pozytywnie na średnią trzyletnią, będącą podstawą wyznaczenia wskaźnika).Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA