BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

179 465 304

+8,56%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 865

+8,56%

do roku 2020


6 421

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

443

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 897

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

186

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Czerwonak w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 25,1% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Czerwonak z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 1,5 pp. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej Budżetu Gminy składa się łącznie na 76,9% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Czerwonak w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 27,5 mln zł i generowały 15,3% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wykonane w wysokości prawie 5,6 mln zł) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (wykonane w wysokości niemal 4,8 mln zł).


10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2021 r.


Dochody Gminy Czerwonak w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Czerwonak w 2021 r.W 2021 r. skuteczność pracowników Urzędu Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych była bardzo wysoka. Łączna wartość dotacji pozyskanych w 2021 r. wyniosła ponad 18,4 mln zł, z czego na rachunek budżetu gminy wpłynęło prawie 4,2 mln zł. Dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:

  • infrastruktura - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 16.405.069,67 zł;

  • oświata - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 320.168,26 zł;

  • pomoc społeczna - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 1.681.956,06.

Środki otrzymane w 2021 r. na realizację projektów


WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

170 812 913

+4,76%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 534

+4,77%

do roku 2020


5 468

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 066

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

17 562 627

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

4 529 869

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.


W ramach wydatków, w 2021 r. Gmina Czerwonak najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań
z zakresu
oświaty i wychowania (44,3 mln zł, co stanowiło 26,0% budżetu zrealizowanego przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 46,5 mln zł, co stanowiło 27,2% Budżetu Gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (niemal 27,3 mln zł), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało ponad 17,2 mln zł, co stanowiło 10,1% wydatków gminy.


Kierunki wydatków Gminy Czerwonak w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

56 488 590

+6,39%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

2 161

+6,39%

do roku 2020


8 652 391

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

24 919 403

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

31,48 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

9 509

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Czerwonak na koniec 2021 r. wyniosło niemal 56,5 mln zł i stanowiło 31,48% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 6,39%, to jednocześnie o 0,64 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. ponad dwukrotnie wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co bezsprzecznie zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Czerwonak wg ostatniej zmiany w 2021 r.