INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Czerwonaka. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024;

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak wraz z suplementem;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonak w 2021 r.;

 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwonak na lata 2013-2032;

 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwonak w latach 2021-2025;

 • Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Czerwonak;

 • Program Ochrony Powietrza w Gminie Czerwonak na lata 2021-2025;

 • Program pilotażowy dla Gminy Czerwonak 2021 polegający na udzielaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;

 • Gminny Program Wymiany Pieców;

 • Program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Czerwonak.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI609 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

2,8 km

nowej sieci

wodociągowej

113 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

95,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 213 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

5,3 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

373 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

56,9%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEW 2021 r. Gmina Czerwonak należała do związku międzygminnego GOAP, w związku z czym nie ponosiła wydatków w związku z gospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Nie uzyskiwała również opłat z tego tytułu (dochody i wydatki nie są uwidocznione w Budżecie Gminy). 18 marca 2021 r. Rada Gminy Czerwonak na wniosek Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” GOAP. Po opuszczeniu związku przez Miasto Poznań pozostawanie Gminy Czerwonak w GOAP stało się nieuzasadnione ekonomicznie. Pozostanie w GOAP w takiej sytuacji byłoby związane z koniecznością spłaty dotychczasowych zobowiązań bez udziału Miasta Poznania, a jednocześnie wzrósłby koszt odbioru odpadów.

W 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak obowiązywały następujące stawki w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny:

 • 28,00 zł od mieszkańca dla budynków do 4 lokali mieszkalnych;

 • 25,00 zł od mieszkańca dla budynków powyżej 4 lokali mieszkalnych.


W przypadku odpadów komunalnych, które nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny opłaty wynosiły:

 • 56,00 zł od mieszkańca dla budynków do 4 lokali mieszkalnych

 • 50,00 zł od mieszkańca dla budynków powyżej 4 lokali mieszkalnych.


Uchwałą nr 379/XXXV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 czerwca 2021 r. dokonano wyboru metody ustalania opłaty za odpady komunalne oraz stawki obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., czyli po przejęciu zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę. Wysokość stawek względem 2021 r. nie uległa zmianie.


13 781,9

Odebrane odpady

komunalne (tony)

7 937,5

Odebrane odpady

segregowane (tony)

5 844,4

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

27 298 245

-7,28%

do roku 2020


Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 2,1 mln zł. W stosunku do ogółu wydatków na transport i łączność, wydatki majątkowe w tym obszarze stanowiły niemal 59,6%. Największy udział w tej kategorii w 2021 r. miały inwestycje w drogi gminne, pochłaniając niemal 3/4 wszystkich wydatkowanych środków.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.14

Liczba linii

autobusowych

14

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

174,7

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

198

Liczba nowych

lamp ulicznych


3,2

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

0,25

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

3,3

Długość wybudowanych

chodników (w km)

1,4

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (km)


Zdjęcie przedstawia barierki przy ścieżce rowerowej.

Nowa ścieżka rowerowa w Miękowie


GOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

5 163 186

+49,71%

do roku 2020


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ok. 1,1 mln zł. Wzrost wydatków na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r. jest wynikiem m.in. zwiększonych nakładów inwestycyjnych, które w 2021 r. dotyczyły regulacji terenowo-prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy, jak również budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy Placu Zielonym 1 i 4 w Czerwonaku.


146

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

3

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

4

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


45

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2021 r.

2

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

3

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


1,9

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

17,9

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

17,9

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)