INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

27 855 940
+6,18%
do roku 2020


Główne kierunki wydatków majątkowych gminy w 2021 r.INWESTYCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆInwestycje w transport i łączność po raz kolejny stanowiły wiodący obszar wydatków Gminy Czerwonak (58% wydatków majątkowych). Łączne wydatki poniesione przez gminę w 2021 r. na ten cel wyniosły 16.267.293 zł, z czego:

 • 12.165.775,96 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie dróg gminnych;

 • 1.779.730 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie infrastruktury kolejowej;

 • 172.999,00 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich;

 • 111.008,00 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych;

 • 71.955,0 zł wydatkowano na lokalny transport zbiorowy;

 • 1.965.824,92 zł wydatkowano na realizację pozostałych zadań związanych z transportem i łącznością.


Budowa dróg na terenie gminy

Koszt: 8.394.360,85 zł


W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w 2019 r.:

 • budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach,

 • budowa ul. Jonschera w Kicinie,

 • budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie,

 • budowa drogi pożarowej do Warty w Promnicach,

 • budowa ścieżki rowerowej od ul. Na Skarpie do ul. Kolejowej w Miękowie,

 • budowa ulic Na Skarpie oraz Słowackiego (etap I) w Miękowie.


Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w 2022 r.:

 • budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku,

 • przebudowa skrzyżowania ulicy Na Skarpie w Miękowie z DW nr 196.


Ogłoszono postępowania przetargowe dla inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 r.:

 • budowa ul. Leśnej w Bolechowie,

 • budowa ul. Północnej w Promnicach.


Dodatkowo należy uwzględnić kwotę 2.408.225,06 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.

Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie dróg.

Ulica Jonshera w Kicinie

Zdjęcie przedstawia drogę asfaltową.

Ulica Lipowa i Topolowa w Koziegłowach

Zdjęcie przedstawia drogę o nawierzchni brukowej.
Zdjęcie przedstawia ścieżkę rowerową.

Miękowo ul. Słowackiego i Na Skarpie


8 stycznia 2021 r. podpisano umowę na wybudowanie ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wyższej kategorii - drogą wojewódzką nr 196. Wybudowano drogi o łącznej długości 1700 m wraz odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej, brakującym odcinkiem kanalizacji sanitarnej i oświetleniem na całej długości dróg. Dodatkowo przebudowane zostaną kolidujące odcinki infrastruktury technicznej: wodociąg, linia elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia oraz linia telekomunikacyjna. W ramach zadania powstanie również nowe oświetlenie na ul. Okrężnej. Inwestycja obejmuje również budowę wydzielonego lewoskrętu na drodze wojewódzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Na Skarpie.


Ścieżka rowerowa od ul. Na Skarpie do ul. Kolejowej


Całkowita długość ścieżki dwukierunkowej to 1376 m wzdłuż drogi wojewódzkiej. Ścieżka jest wykonana z nawierzchni asfaltowej. Wykonano specjalny przejazd przez tory kolejowe. Prace przebiegają w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach inwestycji wykonano oświetlenie ścieżki w liczbie 38 lamp. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie unijne w wysokości 1,1 mln zł.

połączenie drogowe pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną

2 lipca 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie ważnej inwestycji drogowej w Czerwonaku, tzn. połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną. Nowy łącznik o długości ok. 870 m będzie posiadał jezdnię o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostki o szerokości 3,0 m. Droga na całym odcinku posiadać będzie odwodnienie i oświetlenie, wybudowany zostanie także brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Dojazd. Inwestycja jest sfinansowana w całości ze środków budżetu gminy.


Zakończenie prac planowane jest na październik 2022 r.

Budowa ulic Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie

Prace trwały od stycznia do końca sierpnia 2021 r. W ramach inwestycji wykonano:

 • drogi z kostki brukowej o łącznej dł. 925 m,

 • chodniki o łącznej dł. 979 m,

 • odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej o dł. 826,

 • wyniesione skrzyżowanie oraz dwa wyniesione przejścia dla pieszych,

 • oświetlenie ulic - 22 lampy.


W ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Urząd Marszałkowski przyznał Gminie Czerwonak pomoc finansową w wysokości 88,5 tys. zł ze środków Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie dróg o nawierzchni brukowej.
Zdjęcie przedstawia drogę z progiem zwalniającym.

drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja

Koszt: 198.762,95


W ramach zadania zakończono prace projektowe dla:

 • połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Daglezjową w Bolechówku,

 • połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, drogi na Dziewiczą Górę (koncepcja).


Kontynuowane są prace projektowe dla:

 • ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku,

 • ul. Pogodnej w Czerwonaku,

 • drogi w Annowie oraz

 • ul. Dożynkowej w Annowie,

 • budowy zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Czerwonaku.


Zlecono projekty drogowe dla:

 • budowy ulic Stawowej i Tatarakowej w Owińskach,

 • budowy ulic Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie Osiedlu,

 • budowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze,

 • budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Leśnej w Czerwonaku,

 • budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Szkolnej w Czerwonaku.


Dodatkowo należy uwzględnić kwotę 154.242,00 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.

Zdjęcie przedstawia budynek z czerwonej cegły.
Zdjęcie przedstawia tory i jadący na nich pociąg.

Dworzec w Bolechowie

Całkowity koszt inwestycji: 4.223.724,28


W ramach inwestycji dokonano przebudowy, rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Bolechowie wraz z instalacjami i kotłownią gazową. Zadanie objęło remont istniejącego budynku gospodarczego oraz budowę infrastruktury zewnętrznej.


Inwestycję przeprowadzono przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozyskanych przez gminę. Wartość dofinansowania - 1.017.901,12 zł.


Rozbudowa oświetlenia drogowego

Koszt: 647.693 zł


W 2021 r., oprócz wymienionych poniżej nowych fragmentów oświetlenia ulicznego, wykonano:

 • W ramach współpracy z firmą Enea Oświetlenie udało się uzupełnić oświetlenie na ul. Poznańskiej w Kicinie między ulicami Łanową i Rolną oraz na ul. Łąkowej w Koziegłowach. Gdyńskiej.

 • Wykonane zostało doświetlenie przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Czerwonaku w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej i Gdyńskiej, przejścia dla pieszych na ul. Gdyńskiej na wysokości os. Przylesie - dojście do przedszkola Bańska Mydlana.

 • Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa drogowego zmodernizowane zostały doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Gdyńskiej w Koziegłowach na wysokości skrzyżowania z ul. Topolowe (przy myjni) oraz na ul. Piłsudskiego w Koziegłowach na wysokości skateparku ,gdzie dodatkowo zamontowane zostały elektroniczne pomiary prędkości pojazdów.

Zdjęcie przedstawia chodnik i lampę uliczną.
Zdjęcie przedstawia lampy uliczne.
Zdjęcie przedstawia lamy uliczne.Pozostałe kluczowe inwestycje gminnezagospodarowanie terenu przy Warcie w Owińskach

Koszty w 2021 r.:


Projekt: 6.765,00 zł

Prace przygotowawcze: 469.968,56

Budowa ścieżek: 1.264.872,94 (dodatkowo należy uwzględnić kwotę 148.800,02 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające)

Budowa przystani: 241.651,27 zł


W pobliżu planowanej kładki pieszo-rowerowej powstało miejsce rekreacyjne z dedykowane też dla rowerzystów, wyposażone w stojaki i bezobsługową stację naprawy rowerów. Teren został uprzątnięty i wyrównany, utwardzono nawierzchnię dróg dojazdowych, powstały miejsca postojowe dla samochodów. Wykonano również oświetlenie terenu wraz z montażem wandaloodpornych elementów małej architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci). Cała okolica została objęta monitoringiem gminnym. Zamontowano również pływający pomost o długości 18 metrów, który będzie można regulować w zależności od aktualnego poziomu wody w Warcie. Pomost docelowo będzie montowany tylko w sezonie wiosna/jesień. Pomost dostosowany jest do cumowania małych jednostek pływających, a na brzegu wykonano ślizg ułatwiający wyciąganie kajaków z rzeki. Na terenie zamontowano 2 wandaloodporne stoły i 4 ławki oraz stację naprawczą rowerów.


W ramach inwestycji zagospodarowano teren przy Warcie na wysokości ul. Cysterek. Wykonano drogi dojazdowe do pomostu (utwardzenie terenu) kruszywem, oświetlenie parkowe typu LED - 9 latarń oraz monitoring wizyjny - 8 kamer. Brzeg rzeki umocniono materacem faszynowym.

Zdjęcie przedstawia trzy osoby stojące na pomoście.
Zdjęcie przedstawia rzekę i pomost.


Zdjęcie przedstawia pomieszczenie z otwartymi drzwiami wewnętrznymi.

instalacja chłodzenia w DK "Jutrzenka" w Kicinie

Koszt: 59.040,00


Inwestycja objęła budowę instalacji chłodzenia w dwóch salach oraz w holu domu kultury. Instalacja klimatyzacji opiera się na chłodnicy zasilanej glikolem z agregatu wody lodowej oraz jednostkach wewnętrznych. Skropliny z jednostek wewnętrznych zostały odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.


Zdjęcie przedstawia pomieszczenie z białymi ścianami.

Remont Gminnego Ośrodka Kultury Sokół

Koszt: 1.029.980,23 zł


Wzmocniono fundamenty budynku, przebudowano kotłownię wraz z montażem nowego źródła ciepła, wymieniono instalację elektryczną w budynku, wymieniono posadzki i okładziny ścienne, a także stolarkę okienną i drzwiową. Zdemontowano starą boazerię w sali tańca i wyrównano ściany oraz zainstalowano panele akustyczne (pochłaniające dźwięki). Inwestycję zakończono w listopadzie 2021 r.


Zdjęcie przedstawia parking pod dużą halą.

Teren rekreacyjny w Mielnie

Koszt projektu: 22.386,00 zł


W 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu rekreacyjnego, który ma powstać w Mielnie. Na obszarze o powierzchni ponad 11 tys. m2 zaprojektowano strefy integracji lokalnej społeczności, rekreacji, sportu i wypoczynku.

Przystąpienie do rozbudowy cmentarza komunalnego w Czerwonaku

Koszt: 266.219,10 zł


2 grudnia 2021 r. Gmina Czerwonak podpisała umowę na pierwszy etap rozbudowy cmentarza komunalnego w Czerwonaku. Wybudowano alejki na istniejącej części cmentarza. Oczyszczono teren nowej części cmentarza z materiałów niebezpiecznych oraz dokonano wycinki drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni. Zawarto umowę na zagospodarowanie terenu nowej części. Przewidziane zakończenie robót w 2022 r. Dodatkowo należy uwzględnić kwotę 712.180,90 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.


Pozostałe zrealizowane zadania inwestycyjne w 2021 r.

Aktualne informacje o inwestycjach są zamieszczane w osobnej zakładce Inwestycje na stronie internetowej Gminy Czerwonak.