REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Czerwonak w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań wójta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.26


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,
w tym:
8

z obszaru

ochrony środowiska

6

z obszaru

pomocy społecznej

5

o charakterze

ogólnym
2

z obszaru

ładu przestrzennego

1

z obszaru

rewitalizacji1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

3

z obszaru

ochrony zdrowia


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymSTRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERWONAK NA LATA 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 457/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Strategii rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2021-2025.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z Budżetem Gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb Gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz Gminy w przyszłości.

Realizacja w 2021 r.: W dniach od 8 lipca 2021 r. do dnia 12 sierpnia 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu Strategii rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2021-2025. Ponadto realizowano szereg dokumentów strategicznych, szczegółowo scharakteryzowanych poniżej.


program współpracy na 2021 r. gminy czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 277/XXVIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel: Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Czerwonak i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji niniejszego programu przedstawiono w zakładce Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.


Logo Sołectwo Kliny

strategia rozwoju sołectwa kliny na lata 2020-2025

Podstawa prawna: Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025 został poddany konsultacjom w dniach od 5 października 2020 r. do 15 października 2020 r.. Uchwała została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr 261/XXVII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025.

Cel: Strategia przedstawia zasoby Sołectwa Kliny oraz pozwala określić kierunki poprawy warunków życia na tym terenie.

Realizacja w 2021 r.: Bieżące informacje o podejmowanych działaniach publikowane są przez Sołtysa na profilu Facebook.


W 2021 r. w ramach programów o charakterze ogólnym realizowano także projekty, które opisano szerzej na dalszych podstronach Raportu:programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJgminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie czerwonak na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 484/XLV/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czerwonak na lata 2021-2025. Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Czerwonak takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. podjęto szereg prac analitycznych i diagnostycznych, w celu stworzenia nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czerwonak na lata 2021-2025. Strategia była także realizowana poprzez szereg programów strategicznych z obszaru pomocy społecznej, które scharakteryzowano poniżej.


gminny program pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom gminy czerwonak "zachowaj radość życia" na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 342/XXXII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie Gminnego Programu na rzecz Starszych Mieszkańców Gminy Czerwonak "ZACHOWAJ RADOŚĆ ŻYCIA" na lata 2021-2025.

Cel: Celem niniejszego programu jest podtrzymanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz zapewnienie im niezbędnego wsparcia. Elementy tej polityki stanowią gwarancję właściwej realizacji działań przyczyniających się do znacznego podniesienia jakości i poziomu życia osób starszych. Celem polityki wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z założeniami niniejszego Programu, w 2021 r. podjęto następujące działania: wyjazd integracyjny dla seniorów do Parku Dzieje, zorganizowanie i dostarczenie paczek świątecznych oraz tradycyjnych potraw świątecznych dla seniorów pozostających pod opieką GOPS, koordynowanie pracy wolontariuszy działających na rzecz seniorów.


gminny PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CZERWONAK NA LATA 2021-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 343/XXXII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Czerwonak na lata 2021-2023.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: Realizacja Programu polegała przede wszystkim na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy, zatrzymaniu tego zjawiska oraz powstrzymaniu zachowań przemocowych. W 2021 r. obejmowano wsparciem i pomocą 86 rodzin, aż 190 osób w tych rodzinach. Dzieci (86) najczęściej doznawały przemocy poprzez bierne uczestnictwo i zaniedbania (fizyczne, emocjonalne i edukacyjne) ze strony rodziców, opiekunów. Założono 69 Niebieskich Kart.

gminny program wspierania rodzin "nasza rodzina" na lata 2019-2021 w gminie czerwonak

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 80/VIII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin "Nasza Rodzina" na lata 2019-2021 w Gminie Czerwonak.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny skierowany jest dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Czerwonak. Głównym celem Programu jest zintegrowane i zrównoważone wsparcie i pomoc rodzinom z dziećmi, w szczególności przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w naturalnym środowisku rodzinnym.

Realizacja w 2021 r.: Osiągnięto większość zakładanych celów: poprawie uległa sytuacja socjalno-bytowa rodzin z dziećmi, dzięki podejmowaniu i realizacji działań przeciwdziałającym marginalizacji rodzin w niekorzystnej sytuacji socjalnej, wyrównano braki edukacyjne, terapeutyczne i rozwojowe u dzieci z rodzin w kryzysie opiekuńczo-wychowawczym, wsparto rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczym oraz podniesiono poziom kompetencji i umiejętności kadry udzielającej pomocy rodzinom z borykającym się z problemem przemocy.


gminny program osłonowy "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Cel: Celem niniejszego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc udzielana w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" pozwala zminimalizować problem niedożywienia w Gminie Czerwonak.

Realizacja w 2021 r.: W roku 2021 Programem zostało objętych łącznie 128 rodzin ( w tym 267 osób w rodzinach). Wydano 3.535 posiłków 45 dzieciom w szkołach i przedszkolach oraz osobom dorosłym, które nie były w stanie zabezpieczyć sobie posiłku we własnym zakresie.

Grafika ,,Usługa Transportowa Door-To-Door"

gminny program wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w gminie czerwonak na lata 2020-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 227/XXIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin w Gminie Czerwonak na lata 2020-2024.

Cel: Głównym celem Gminnego Programu Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin w Gminie Czerwonak na lata 2020-2024 jest dążenie do pełniejszego udziału dorosłych osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym oraz zapewnienie im oraz ich rodzinom niezbędnego wsparcia. Głównym założeniem programu jest tworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie osób z niepełnosprawnością społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym oraz udzielanie niezbędnego wsparcia członkom ich rodzin.

Realizacja w 2021 r.: wsparcie usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak powyżej 18 roku życia z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, zajęcia promujące aktywność fizyczną.programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAgminny program przeciwdziałania narkomanii w gminie czerwonak na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 307/XXXI/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2021-2024.

Cel: Przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych przez mieszkańców gminy Czerwonak. Działania podejmowane w Programie nakierowane są na podwyższenie granicy wieku podejmowania tych zachowań, a w następstwie ograniczenie ilości osób zażywających środki psychoaktywne. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z założeniami niniejszego Programu, podejmowano następujące działania:

 • organizacja, przeprowadzenie programów, zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, szkoleń;

 • zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych;

 • udział w kampaniach społecznych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.


gminny program promocji zdrowia "zdrowa gmina czerwonak" na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 305/XXXI/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Promocji Zdrowia „Zdrowa Gmina Czerwonak” na lata 2021-2025.

Cel: Głównym celem Gminnego Programu Promocji Zdrowia "Zdrowa Gmina Czerwonak" na lata 2021-2025 jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gminy Czerwonak oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

Realizacja w 2021 r.: Podejmowano następujące działania:

 • organizacja spotkań, prelekcji, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

 • udział i/lub organizacja imprez, kampanii, stoisk promujących zdrowy styl życia;

 • organizacja zajęć promujących aktywność fizyczną, koordynacja i promowanie realizacji badań profilaktycznych.


gminny program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w gminie czerwonak na 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 306/XXXI/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak na rok 2021

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z założeniami Programu, podjęto następujące działania:

  • prowadzenie w placówkach wsparcia dziennego (świetlicach) zajęć pozalekcyjnych dla dzieci;

  • udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej dzieciom potrzebującym wsparcia z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, przemoc oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  • zapewnienie poradnictwa i pomocy psychologiczno-terapeutycznej osobom dorosłym pozostającym w kryzysie z powodu nadużywania w rodzinie alkoholu, substancji psychoaktywnych lub występowania przemocy;

  • organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży; szkolenia dla służb zajmujących się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.
programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czerwonak

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte na mocy Uchwały Nr 173/XXVIII/2000 Rady Gminy Czerwonak z 14 czerwca 2000 r.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w roku 2021 uchwalono 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJWieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwonak w latach 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 337/XXXII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwonak w latach 2021-2025.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Czerwonak, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: Na zagadnienia z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano w 2021 r. 5.163.186,04 zł.
programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKADotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - Program dla Gminy Czerwonak na rok 2021

Grafika ,,Zbieramy Deszczówkę".

Podstawa prawna: Program wprowadzono Uchwałą Nr 350/XXIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - program dla Gminy Czerwonak na rok 2021.

Cel: Utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawy lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gminy Czerwonak.

Realizacja w 2021 r.: W gminnym programie na rok 2021 złożono 97 wniosków, przyznano dotację 91 Beneficjentom (6 Beneficjentów nie złożyło rozliczeń finansowych). Beneficjenci otrzymywali zwrot finansów, na podstawie przedstawionych faktur, za zakup pojemnika na zbiór wody deszczowej do kwoty 300,00 zł.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 449/L/2018 Rady Gminy Czerwonak z 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Cel: Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: Program był realizowany zgodnie z harmonogramem, który na okres 2021-2024 przewiduje skupienie szczególnej uwagi na zadania z zakresu wprowadzania nowych usług w zakresie mobilności oraz promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie oraz ochrony powietrza - te zadania były realizowane przez wymienione poniżej plany i programy.

Panorama miasta nocą.

Program ochrony powietrza w gminie Czerwonak na lata 2021-2025

Zdjęcie przedstawia urządzenie do badania jakości powietrza.

Podstawa prawna: Program przyjęty do realizacji na mocy Uchwały 351/XXXIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie Programu ochrony powietrza w Gminie Czerwonak na lata 2021-2025

Cel: Celem Programu ochrony powietrza jest pilne wdrożenie działań mających na celu wymierną poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Czerwonak na przestrzeni 5 lat (tj. do końca 2025 r.), poprzez podjęcie działań edukacyjno-informacyjno-profilaktycznych oraz intensywnych działań kontrolnych, a także inwestycyjnych związanych z wymianą pieców, instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE) i rozbudową dróg rowerowych służących bezemisyjnemu transportowi.

Realizacja w 2021 r.:

 • zakup 7 mierników pomiaru powietrza na słupach oświetleniowych;

 • zakup 2 mobilnych mierników powietrza;

 • dedykowana aplikacja www.panel.syngeos.pl do obserwacji pomiarów zainstalowanych czujników w sołectwach;

 • podpisanie porozumienia z WFOŚiGW w sprawie programu "Czyste powietrze" - uruchomienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym;

 • omawianie programu "Czyste powietrze" oraz działań antysmogowych w gminie wraz ze Strażą Gminną na jesiennych zebraniach sołeckich, spotkania z mieszkańcami online, doradztwo na eventach gminnych (ETZT-y, Niskoemisyjne Mobilne Miasteczko, współpraca z przedsiębiorcami promującymi elektromobilność - rowery elektryczne);

 • wysyłanie alertów i komunikatów ostrzegawczych o podwyższonych stężeniach szkodliwych pyłów;

 • artykuły w gminnej gazecie oraz na stronie www.czerwonak.pl informujące o powyższych działaniach;

 • współdziałanie w ramach ekologicznego programu kościoła katolickiego http://zieloneparafie.pl/bog-daje-zycie-smog-je-odbiera;

 • administrowanie z ramienia Gminy Czerwonak krajową Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), polegającej na obowiązkowej inwentaryzacji źródeł ciepła;

 • interwencyjne kontrole palenia w piecach przeprowadzane przez Straż Gminną w okresie grzewczym;

 • akcja edukacyjna Straży Gminnej (ulotki, komunikaty, kontrole);

 • kontynuacja programu wymiany pieców w Gminie Czerwonak na podstawie Uchwały nr 333/XXXII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak.

Gminny program wymiany pieców


Logo Gminny program wymiany pieców

Podstawa prawna: Program przyjęty do realizacji na mocy Uchwały 333/XXXII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak.

Cel: Uregulowanie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak, w formie refundacji kosztów, na realizację działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inne proekologiczne

Realizacja w 2021 r.: W ramach gminnego programu wymiany pieców wymieniono 24 piece na proekologiczne i w związku z tym rozliczono dotację dla 24 osób, co daje łączną liczbę nowych źródeł ciepła w ilości 87 sztuk ze wszystkich 4 edycji (lata 2018-2021).

plan gospodarki niskoemisyjnej gminy czerwonak wraz z suplementem - elementy zrównoważonej mobilności miejskiej

Logo Chroń Środowisko Walcz ze smogiem

Podstawa prawna: Program przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 248/XXVI/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 września 2020 r.

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła

Realizacja w 2021 r.: Skoncentrowano się na zadaniach inwestycyjnych wymagających dofinansowania, w tym udzielano dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła na nowe. Zadanie było wykonywane przede wszystkim w oparciu o gminny program wymiany pieców.

strategia rozwoju elektromobilności gminy czerwonak "nie ma przyszłości bez elektromobilności"

Podstawa prawna: Program przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 242/XXV/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności".

Cel: Stworzenie warunków do jej rozwoju poprzez: upowszechnianie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, zachętę do zakupu pojazdów elektrycznych, oraz rozwój publicznego transportu elektrycznego wraz z tworzeniem koniecznej infrastruktury technicznej.

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji niniejszego Programu:

 • zaplanowano zakup 20 szt. autobusów niskoemisyjnych elektrycznych, modernizację i przebudowę infrastruktury technicznej, w tym przystanków autobusowych oraz budowę oświetlenia energooszczędnego;

 • w dniach 16-22 września 2021 roku zorganizowano Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gminie Czerwonak;

 • wybudowano ścieżki rowerowe, dzięki którym promowany jest zrównoważony transport.


Grafika ,,Azbest-Likwidacja"

program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy czerwonak na lata 2013-2032

Podstawa prawna: Program przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 347/XLIII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2014 r.

Cel: Zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do roku 2032

Realizacja w 2021 r.: Kontynuowano bieżące zadania z zakresu systematycznego usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie gminy za pośrednictwem naborów wniosków. W 2021 r. program był realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy czerwonak w 2021 r.

Podstawa prawna: Program przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 338/XXXII/2021 Rady Gminy Czerwonak z 18 marca 2021 r.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: Działania obejmowały w szczególności finansowanie sterylizacji, kastracji kotów wolno żyjących, dokarmianie kotów wolno żyjących, zapewnienie opieki dla zwierząt bezdomnych i ich sterylizacji/kastracji w Schronisku, zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz czipiwanie psów.


program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla gminy czerwonak

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 328/XXXVIII/2017 Rady Gminy Czerwonak z 22 czerwca 2017 r.

Cel: Celem Programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizacja w 2021 r.: Prowadzone jest zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2025. Z przyczyn niezależnych od gminy nie została opracowana aktualizacja Programu na lata 2021-2024, jednak kontynuowano działania z zakresu ochrony zabytków. Więcej w zakładce Gospodarka w części Opieka nad zabytkami.


programy Z OBSZARU REWITALIZACJI


lokalny program rewitalizacji dla gminy czerwonak na lata 2016-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 354/XLII/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 września 2017 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2016-2023".

Cel: Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano m.in. następujące zadania:

 • rewitalizacja terenu w rejonie przystanków autobusowych w Owińskach na ul. Dworcowej;

 • rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski;

 • zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie;

 • Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach;

 • Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie - Budżet Obywatelski.


Zdjęcie przedstawia jadący pociąg.
Zdjęcie przedstawia tory-ujęcie nocą.