CZERWONACKA KARTA DUŻEJ RODZINY


Czerwonacka Karta Dużej RodzinyProgram jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej.


Program Duża Rodzina funkcjonuje w Gminie Czerwonak od lipca 2013 r. Celem Programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Czerwonak.


Czerwonacka Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+. Posiadacze karty mają możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie gminy.


CZERWONACKA KARTA DUŻEJ RODZINY - INFORMACJE PODSTAWOWE


Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;

 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się;

 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Czerwonacka Karta Dużej Rodziny jest dostępna w formie tradycyjnej, imienna dla każdego członka rodziny.


 • Wniosek o wydanie Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu może złożyć rodzic lub opiekun prawny.


 • Czerwonacka Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.Komu i na jak długo przyznawana jest karta dużej rodziny?Czerwonacka Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:


 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

 • dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.


Czerwonacka Karta Dużej Rodziny
Czerwonacka Karta Dużej Rodziny158

Liczba wydanych kart

w 2021 r.:

6 527

Liczba wydanych kart ogółem

2

Liczba nowych partnerów w 2021 r.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY


Czerwonacka Karta Dużej Rodziny

Refundacja kosztów do ukończonego kursu na prawo jazdy w wysokości 50% poniesionych kosztów z tytułu ukończonego kursu na prawo jazdy kat. B / ukończonego kursu na prawo jazdy kat AM - ulga skierowana do dzieci z rodzin wielodzietnych w wieku od 14 do 24 lat (o ile kontynuują naukę i pozostają na utrzymaniu rodziców) oraz do ich matek.


Czerwonacka Karta Dużej Rodziny

Szereg zniżek i rabatów u Partnerów Programu.


Lista partnerów Programu oferujących zniżki w zakupach lub usługach, dostępna jest poniżej.


Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!