KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


W 2021 r. na stronie internetowej Gminy Czerwonak zostało zamieszczonych 1.486 aktualności i komunikatów oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe. Informacje o gminnych wydarzeniach były ponadto zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy. Stronę internetową Gminy Czerwonak odwiedziło 68.123 użytkowników, którzy dokonali 395.387 odsłon.


Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym facebooku. W 2021 r. na gminnym profilu FB zamieszczono 544 posty, a profil odwiedziło łącznie 40.174 użytkowników. Zasięgi FB objęły łącznie 162.865 użytkowników.

Strona internetowa Gminy Czerwonak


Grafika przedstawia nową osłonę strony internetowej Gminy Czerwonak.

W 2021 r. zapoczątkowano cykl "www - Warto Wiedzieć Więcej", w którym przybliżane były wybrane funkcjonalności i treści na nowej stronie internetowej gminy (strona internetowa gminy uzyskała nową odsłonę w 2020 r.).

Zdjęcie przedstawia 12 numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Czerwonak.

W 2021 r. wydano i rozdysponowano 12 numerów Biuletynu Informacyjnego Gminy Czerwonak "I wiesz więcej", za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Czerwonak, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.


Ponadto, mieszkańcy Gminy Czerwonak mieli możliwość zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i utrzymania czystości oraz awarii infrastruktury za pośrednictwem aplikacji naprawmyTo.pl. W 2021 r. za pośrednictwem portalu zgłoszono łącznie 122 alerty. Zgłaszane alerty dotyczyły głównie infrastruktury drogowej, przycinki drzew i krzewów, awarii oświetlenia, dzikich wysypisk i porzuconych śmieci. Za pomocą systemu Gminny Alert SMS w 2021 r. wysłano 32 powiadomienia.e-Odpady - System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie CzerwonakW marcu 2021 roku uchwałą Rady Gminy, Gmina Czerwonak wystąpiła ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (GOAP), realizującego w imieniu gminy zadanie gospodarki odpadami komunalnymi. Tym samym konieczne stało się przygotowanie systemu, który umożliwi samodzielne zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z kompleksową obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przez Urząd Gminy od 1 stycznia 2022 roku.

Cele, które miały zapewnić prawidłowy i funkcjonalny przebieg procesów decyzyjnych i wykonawczych, to:

  • uszczelnienie systemu deklaracji,

  • analiza struktury wpływów finansowych w czasie rzeczywistym,

  • ograniczenie kosztów związanych z pismami przesyłanymi do mieszkańców,

  • rzetelne informowanie mieszkańców o stanie wpłat i wysokości opłat.

By zapewnić realizację kluczowych celów wdrożono oprogramowanie systemu deklaracyjnego „C.Deklaracje” wspierającego proces wypełniania deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców oraz ich wprowadzanie do funkcjonujących w urzędzie systemów, w sposób zautomatyzowany.

Zaprojektowany i wdrożony w urzędzie System „C.Deklaracje” jest innowacyjnym podejściem do komunikacji na linii urząd – mieszkaniec/przedsiębiorca i umożliwia:

 • realizację obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańca/przedsiębiorcę bez konieczności wizyty w urzędzie (za pośrednictwem systemu),

 • informowanie mieszkańca/przedsiębiorcę o złożonych deklaracjach, wpłatach i saldzie w panelu klienta,

 • informowanie o zaległościach w opłatach w formie wiadomości SMS,

 • zautomatyzowane przekazywanie danych do systemu „Odpady”,

 • analizę danych finansowych w czasie rzeczywistym,

 • uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w ujęciu geograficznym.

System „C.Deklaracje” jest dostępny pod adresem https://deklaracje.czerwonak.pl.